zondag 12 maart 2017

Homoseksualiteit en het conservatieve jodendom, christendom en de islam

Tegenwoordig is er veel te doen over homoseksualiteit en religie. Terwijl een groot deel van de westerse christenen en joden geen bezwaar heeft tegen homoseksuele relaties, denken conservatieve gelovigen hier heel anders over. Een tijd geleden was er in Nederland veel ophef over de Nashville-verklaring die bij mensen in de bus was gevallen. Op welke teksten in de heilige boeken beroepen conservatieve gelovigen zich die van mening zijn dat homoseksualiteit verwerpelijk is?
De Thora, Bijbel en Koran


Sodom en Gomorra
Lot en zijn gezin vluchten uit Sodom.
In Beresjiet, het eerste boek van de Tora, Genesis genoemd in het Oude Testament van de Bijbel, en in een aantal verzen (soera's) in de Koran, wordt het verhaal van Lot, de neef van Abraham, beschreven. Dit verhaal wordt vaak door orthodoxe joden, christenen en moslims aangewend om aan te tonen dat homoseksualiteit door God verboden is. In dit verhaal ging Lot met zijn familie, vee en bezittingen op zoek naar nieuw land en kwam uiteindelijk terecht bij de steden Sodom en Gomorra, steden vol met zondaars die niks om God en de heiligheid van het huwelijk gaven en zich met afschuwelijke praktijken bezighielden. Met die afschuwelijke praktijken zouden onder andere homoseksuele handelingen worden bedoeld. Deze steden werden uiteindelijk door God met vuur en zwavel vernietigd. In het Arabisch is het woord voor homoseksuele handelingen 'liwat', wat is afgeleid van 'Loet', de Arabische naam voor Lot. Het Nederlandse en Engelse woord voor homoseks, 'sodomie' of 'sodomy', is afgeleid van de stad Sodom.

In deze passage worden Lots gasten, engelen in de gedaante van mannen, belaagd door de "verdorven" inwoners van Sodom:
 • In Genesis 19:4-5 staat: Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. (Herziene Statenvertaling)
Hierna worden Lot en zijn gezin door de engelen gered en vluchten ze op hun aandringen de stad uit, zodat God zijn straf kan uitvoeren:
 • Genesis 18:24-25: Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel.Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. 


Protesten bij een pride parade in Jeruzalem, Israël, waarbij
de vers 18:22 van Leviticus wordt aangehaald.
De Tora en het Oude Testament van de joden en christenen
Het belangrijkste boek voor de joden is de Tenach of Tora, dit is het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) voor de christenen (ook wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd). In het boek Leviticus (door de joden Wajikra genoemd) staan een aantal verzen die homoseksualiteit afkeuren. De straf voor homoseksualiteit is gelijk aan overspel, namelijk de dood.
 • Leviticus 18:22U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. 
 • Leviticus 18:29: Want al wie ook maar één van al die gruweldaden doet, de personen die ze doen, moeten uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. 
 • Leviticius 20:13: Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. 

Daarnaast baseren conservatieven zich op teksten waaruit op te maken zou zijn dat enkel heteroseksuele relaties tot Gods plan behoren:
 • Genesis 1:27-28: En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 
 • Genesis 2: 22-24: En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn

Sommigen zien in de volgende passage in Genesis 38 een aanwijzing dat God homoseksualiteit afkeurt. Hier wordt namelijk gesteld dat het verspillen van zaad gelijk is aan het verspillen van leven en daarom slecht is:
 • Genesis 38: 9-10: Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn; daarom gebeurde het, telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed, was echter slecht in de ogen van de HEERE; daarom doodde Hij ook hem

Het Nieuwe Testament van de christenen
Anti-homoprotesten in San Francisco
In het Nieuw Testament, het tweede deel van de Bijbel en het belangrijkste boek voor de christenen waarin de woorden en daden van Jezus worden beschreven, zijn er de volgende teksten te vinden:
 • 1 Korintiërs 6:10: Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 

De enige tekst die expliciet lesbische relaties verbiedt, is te vinden in het boek Romeinen, een brief van apostel Paulus aan de christenen in Rome:
 • Romeinen 1: 26-27: Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.  En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 
 • 1 Tomtheus 1:8-10: Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is. 

De Koran van de moslims
Net als conservatieve joden en christenen beroepen conservatieve moslims zich op het verhaal van Lot (Loet in het Arabisch) dat in de Tora en in verscheidene soera's in de Koran wordt verteld. In dit verhaal werden de steden Sodom en Gomorra door God met vuur en zwavel vernietigd wegens de seksuele losbandigheid, waaronder ook homoseksuele betrekkingen, van de inwoners. 
 • Soera 7 (De Kantelen) verzen 80-81: En Loet, toen hij tot zijn volk zei: “Zullen jullie een gruweldaad begaan die nog niemand van de wereldbewoners vóór jullie heeft begaan?Jullie komen vol begeerte tot mannen in plaats van tot vrouwen. Ja, jullie zijn overmatige mensen." (koran.nl)
 • Soera 26 (De Dichters) verzen165-166: Zullen jullie tot de mannen onder de wereldbewoners gaan? En echtgenotes die God voor jullie geschapen heeft verwaarlozen? Ja zeker, jullie zijn mensen die overtredingen begaan.”
 • Soera 27 (De Mieren) vers 55: "Zullen jullie uit begeerte tot de mannen gaan in plaats van tot de vrouwen? Ja zeker, jullie zijn mensen die niets weten."
 • Soera 29 (De Spin) vers 29: Zullen jullie tot mannen komen, struikroverij bedrijven en in jullie samenkomst het verwerpelijke begaan? Het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: “Breng ons dan de bestraffing van God als jij tot hen die gelijk hebben behoort.

Deze vers zou lesbische relaties afkeuren:
 • Soera 4 (De Vrouwen) vers 15: Als er onder jullie vrouwen iemand is die een gruweldaad (ook wel vertaald als ontuchtigheid) begaat, roept dan uit jullie midden vier getuigen op tegen haar. Als zij dan getuigenis geven, geeft haar dan huisarrest, totdat de dood haar wegneemt of God haar een uitweg biedt.

De volgende vers wordt aangehaald om seksuele betrekkingen tussen mannen af te keuren. Er moet alleen straf opgelegd worden als men geen spijt betuigt:
 • Soera 4 (De Vrouwen) vers 16: En de twee uit jullie midden die dat (een gruweldaad) begaan, moeten jullie beiden straffen. Maar als zij berouw tonen en zich beteren, laat hen dan met rust. God is een genadegever en barmhartig.

De Hadith 
De Hadith is een verzameling van islamitische overleveringen over uitspraken en daden van Mohammed die door zijn tijdgenoten zijn opgetekend. Deze worden door de meeste moslims als hulp bij de interpretatie van de Koran gebruikt. Welke hadith worden gevolgd, verschilt per stroming. 

Volgens de hadith van hadithverzamelaar Abu Dawud, die door de soennieten wordt erkend, zou de islamitische profeet Mohammed gezegd hebben dat er bij homoseksuele handelingen dezelfde straf moet worden opgelegd als bij overspel (zina), namelijk dood door steniging:
 • Boek 38:4447: Verteld door Abdullah ibn Abbas: De Profeet zei: Als je iemand vindt die zoals de mensen van Lot deed, dood dan diegene die deze daad heeft begaan en degene met wie hij deze daad heeft begaan.
 • Boek 32: 4007: Verteld door AbuSa'id al-Khudri: Een man mag niet naar de geslachtsdelen kijken van een andere man, en een vrouw mag niet naar de geslachtsdelen van een andere vrouw kijken. Een man mag niet naast een andere man liggen zonder ondergoed onder de deken te dragen; en een vrouw mag niet naast een andere vrouw liggen zonder ondergoed onder de deken te dragen.
 • Boek 39:4448: Verteld door Abdullah ibn Abbas: Als een ongetrouwde man wordt betrapt op sodomie, moet hij gestenigd worden.

In deze hadith van hadithverzamelaar Sahih Al-Bukhari, die door de soennieten en een deel van de sjiieten wordt erkend, staat:
 • Boek 72: 774: Verteld door Ibn Abbas: De Profeet vervloekte vrouwelijke mannen (mannen die de manieren van een vrouw aannemen) en vrouwen die de manieren van mannen aannemen en zei: "Zet ze het huis uit."
___________________________________________________________________________________________
Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten